Algemene voorwaarden van SCANelkaar,
gevestigd en kantoorhoudende te Haren.

ALGEMEEN

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan waar SCANelkaar bij betrokken is, zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van de wederpartij van SCANelkaar wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Onder “wederpartij” wordt verstaan iedere (rechts)persoon die met SCANelkaar een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede zijn vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 3. Onder “werkzaamheden” wordt in deze voorwaarden onder meer verstaan de met de wederpartij overeengekomen door SCANelkaar uit te voeren activiteiten en de zonder voorafgaand overleg vastgestelde trainingen en coaching van SCANelkaar.
 4. De inhoud van de werkzaamheden wordt door SCANelkaar vastgesteld, zo nodig in overleg met de wederpartij.
 5. De wederpartij is gehouden SCANelkaar tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering en invulling van de werkzaamheden.
 6. SCANelkaar behoudt zich het recht voor in geval van een overmachtsituatie, zoals ziekte, stakingen of barre weersomstandigheden, de aanvangstijd of -datum van de werkzaamheden te wijzigen. SCANelkaar is gerechtigd een cursus of training in geval van onvoldoende inschrijvingen uit te stellen of te annuleren.
 7. SCANelkaar behoudt zich het recht voor een inschrijving voor een cursus of training zonder opgaaf van reden te weigeren

TOTSTANDKOMING

 1. Alle aanbiedingen van SCANelkaar, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Door aanvaarding van het aanbod komt een overeenkomst tot stand tussen de wederpartij en SCANelkaar.
 3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden SCANelkaar slechts indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

BETALING

 1. Betaling van de overeengekomen prijs voor de werkzaamheden dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden middels storting of overmaking op een door SCANelkaar aan te wijzen bank- of girorekening. De valutadag op de bank/giroafschriften van SCANelkaar is ter zake bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
 2. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en vanaf de factuurdatum per (gedeelte van een) maand een rente van 1% verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 3. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen alsdan voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.
 4. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 5. Bij een overeenkomst langer dan 1 jaar wordt de betaling jaarlijks met 3% verhoogd.

ANNULERING

 1. Annulering kan slechts plaatsvinden bij aangetekend schrijven.
 2. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst annuleert, zijn door deze aan SCANelkaar 
  de volgende, direct opeisbare bedragen verschuldigd:
  a. tot 30 dagen voor of op de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 100% van de overeengekomen vergoeding;
  b. 30 tot 60 dagen voor de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 75% van de overeengekomen vergoeding;
  c. 60 dagen of langer voor de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 50% van de overeengekomen vergoeding.
 3. Indien annulering van een abonnement binnen 2 maanden vóór de einddatum plaatsvindt, moet het daaropvolgende jaar ook worden voldaan.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. SCANelkaar is uitsluitend aansprakelijk voor de door de wederpartij geleden materiële directe schade die het gevolg is van haar verplichtingen jegens de wederpartij.
 2. De aantoonbare werkelijke geleden of lijdende schade is beperkt tot een maximum van het honorarium van SCANelkaar voor de desbetreffende opdracht.
 3. De wederpartij stelt SCANelkaar binnen 6 weken schriftelijk op de hoogte van de opgetreden schade.

INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. SCANelkaar behoud zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. SCANelkaar heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden en relaties te gebruiken.

GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij en zijn medewerkers derhalve voor derden strikt geheim zullen houden. Beide partijen verbinden zich om de product knowhow respectievelijk kennis die zij hebben omtrent elkaars wederzijdse activiteiten, geheim te houden voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is in het kader van de activiteiten welk zij in het kader van deze overeenkomst dienen te verrichten.

ETHISCHE GEDRAGSCODE

De coach (Hierna te noemen de coach van SCANelkaar) laat zich niet in met praktijken die de wet overschrijden of algemeen aanvaarde regels van fatsoen te buiten gaan. Hij gedraagt zich in woord en daad eerzaam en fatsoenlijk in zijn relaties. Hij gaat vertrouwelijk om met alle informatie van de coachee die hij direct, indirect of door enige andere bron heeft ontvangen, en vrijwaart de coachee van misbruik en ongeautoriseerd openbaar worden van data. Hij maakt geen misbruik  van situaties, omstandigheden of kennis waarin de coachee afhankelijk van hem is, noch om zichzelf of andere relaties te bevoordelen, noch om de coachee of relatie van de coachee te benadelen. Tenslotte kent hij zowel de beperkingen van zijn beroep als de grenzen van zijn persoonlijke competenties en zorgt ervoor dat hij geen van beide overschrijdt.

SLOTBEPALING

Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan waar SCANelkaar bij betrokken is, alsmede op onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen tussen SCANelkaar en de wederpartij kunnen slechts worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Groningen.